ViaDia Pohjois-Savo ry

Päättyneet hankkeet

Vakaa-hanke (ESR)

Tavoite
Haasteellisissa elämäntilanteissa olevien aikuisten koulutuspolkujen kehittäminen.

Kohderyhmä(t)
Esimerkiksi rikos- ja paihdetaustaiset ja pitkaaikaistyottomat, joilla ei ole ammatillista koulusta tai opiskelu keskeytynyt • Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Tulokset
Asiakkaiden koulutus- ja työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet. Hankkeesta saadut hyvät kokemukset ja toimintamallit ovat siirtyneet yhteistyöverkostojen käyttöön.

Vapis -hanke (Keski- ja Itä-Suomen alue) RAY

Tavoite
Kokemuspohjaisen vertaistuen ja viranomaisyhteistyön toimintamallien kehittäminen, vapautuvien vankien asumisen, koulutuksen ja työllisyyden parantaminen, uusintarikollisuuden ja päihdeongelmien ehkäiseminen.

Kohderyhmä(t)
Vapautuvat vangit ja heidän perheensä rangaistuksen aikana ja sen jälkeen.

Tulokset
Viranomaisten ja ViaDia Pohjois-Savon yhteistyömalli vapautuvien vankien tukemisessa on kehittynyt. Onnistuneet toimintamallit juurrutetaan hankkeen kohdepaikkakunnille osaksi paikallista lähimmäis- ja diakoniatyötä.

Lisäksi on kehitetty viranomaisille suunnatut työkalut ja toimintamallit rikostaustaisten asiakkaiden ohjaamiseen ja tukemiseen sekä rikostaustaisten- ja päihdeongelmaisten kuntouttavat päiväkeskukset.

Arki avautuu -hanke (ESR)

Aikataulu 1.1.2014 – 28.2.2015

Tavoite
Kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan ja sosiaalisen isännöinnin toimintamallien kehittäminen Varkauden kaupungin, Kuopion seudun työvoiman palvelukeskuksen ja Varkauden kaupungin sosiaalitoimen kanssa.
ViaDia Pohjois-Savon Kuopion toimipisteen toimintamallien laajentaminen ViaDia Varkauteen.

Kohderyhmä(t)
Vaikeasti työllistyvät ja asumisen ja elämänhallinnan tukemista tarvitsevat asiakkaat.

Tulokset
Viadia Pohjois-Savo ry:n toteuttama matalankynnyksen päivä- ja työtoiminta sekä sosiaalinen isännöinti ovat ammattimaistuneet tuotteeksi, jota Varkauden kaupunki voi jatkossa rahoittaa.

Osallistavan sosiaaliturvan pilotointi ViaDia Pohjois-Savossa –hanke (STM)

Aikataulu 18.8.2014 – 31.1.2015

Tavoite
Osallistavan sosiaaliturvan mukaisten toimintamallien kuvaaminen ViaDia Pohjois-Savo ry:ssä.

Kohderyhmä(t)
ViaDia Pohjois-Savon toimipisteiden työntekijät, lähimmät yhteistyökumppanit ja arviointijaksolla olevat asiakkaat.

Tulokset
ViaDia Pohjois-Savo ry:n jo olemassa olevien osallistavan sosiaaliturvan mukaisten toimintamallien ja kehittämissuuntien kuvaus Sosiaali- ja terveysministeriön osallistavan sosiaaliturvan työryhmälle.

Työpäivä-hanke (ESR)

Tavoite
Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen vaikeasti työllistyville asiakkaille.

Kohderyhmä(t)
Esim. päihde- tai rikostaustaiset, huonosti koulutetut tai kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäneet, kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät asiakkaat.

Tulokset
Henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen, koulutuksen ja päivä- ja työtoiminnan seurauksena kohderyhmän elämänhallinta ja työelämävalmiudet ovat parantuneet.
Hankkeesta saadut hyvät kokemukset ja toimintamallit ovat siirtyneet kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyökumppaneiden käyttöön.