ViaDia Länsi-Uusimaa ry

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on ViaDia Länsi-Uusimaa ry:n vapaaehtoisrekisterin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 22.1.2019.

1. Rekisterinpitäjä

ViaDia Länsi-Uusimaa ry, Kenttätie 2 b 8, 03250 Ojakkala

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Timo Kulta, timo.kulta@viadia.fi, p. 0505982640

3. Rekisterin nimi

ViaDia Länsi-Uusimaa ry:n vapaaehtoistyöntekijöiden rekisteri

 4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä vapaaehtoisten henkilötiedot sekä muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteystietoja kerätään yhteydenpitoa varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin mahdollisesti tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, puhelinnumero, osoite ja mahdollinen sähköpostiosoite sekä muut yhteydenpitoon tarvittavat tiedot. Tietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö toimii ViaDia Länsi-Uusimaa ry:n vapaaehtoisena työntekijänä. Vanhentuneet yhteystiedot poistetaan rekisteristä kuluvan vuoden aikana.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan vapaaehtoissopimuksesta, jonka vapaaehtoinen täyttää vapaaehtoistyön alkaessa.  Vapaaehtoinen voi antaa yhteystietojaan myös sähköpostin, puhelimen tai sosiaalisen median välityksellä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu jäsenen kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain työntekijöiden tai luottamushenkilöiden toimesta, joiden toimenkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).