ViaDia Mikkeli ry

ETSIVÄ-hanke

Viadia Mikkeli ry:n ETSIVÄ -projektin tarve nousee havainnosta, että erityisesti pienillä maaseutupaikkakunnilla ei monesti ole enää tarjolla julkisia palveluja tai järjestölähtöistä toimintaa. Mikäli toimintaa on, se on usein huonosti koordinoitua ja päällekkäistäkin. Maaseutukuntien väestö ikääntyy ja pitkäaikaistyöttömyys pitkittyy työpaikkojen puutteen tai niihin ohjautumisen tuen puuttuessa. Näillä alueilla tarvitaan paikkoja/tiloja, joissa ihmiset voivat kohdata toisiaan ja saada tukea työelämään ja koulutukseen liittyvien mahdollisuuksien jäsentämisessä ja palveluohjausta. Monesti tarvitaan myös sosiaalista osallistumista vahvistavaa toimintaa, johon voivat osallistua nekin, joille koulutus- ja/tai työelämään pääseminen eivät ole syystä tai toisesta mahdollisia.

Syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten lisäksi hankkeen avulla etsitään haja-asutus-alueiden ”piilossa olevia” toimintoja ja toimijoita, kuten järjestöjä ja seurakuntia, joiden piiriin kohderyhmän ihmisiä voidaan ohjata. Hankealueilla on joukko huono-osaisimpia ihmisiä, jotka jäävät yhä useammin kotiin eivätkä löydä tietään palveluihin. Ensimmäinen askel on houkutella heidät pois kotoa ihmisten yhteyteen, esimerkiksi pois pelkästä passiivisesta ruoka-avun hakemisesta sosiaalisesti osallistavampaan toimintaan. Hanke on tarpeellinen sekä työelämään ja koulutukseen ihmisiä auttavan toiminnan, että myös sosiaalista osallistumista ja yhteisöllisyyttä tarjoavien toimintojensa vuoksi.

Tavoitteet

ETSIVÄ -hankkeessa kehitetään ruoka-aputoiminnan yhteyteen osallistavia toimintamalleja, monitoimijaisia verkostoja ja yhteisöllisiä tiloja, joilla lisätään ihmisen osallisuutta omassa elämässään, paikallisessa yhteisössä ja yhteiskunnassa. Hankealueet ovat Mikkeli ja Savonlinna sekä maaseutukunnat Hirvensalmi, Anttola, Ristiina, Kerimäki ja Punkaharju.

Hankkeen tavoitteena on
1. Perustaa ruoka-aputyön pisteiden yhteyteen alueelliset, yhteisölliset tilat

2. Kehittää yhteisötiloihin vaikeissa elämäntilanteissa ja työmarkkinatilanteissa olevia ihmisiä tunnistava ja ohjaava ETSIVÄ –toimintamalli.

3: Kehittää monialaiset ja moniammatilliset ETSIVÄ –verkostot / verkostomainen rakenne toiminnan juurtumiseksi Etelä-Savoon.