ViaDia Mikkeli ry

ETSIVÄ-hanke 2018-2019

Viadia Mikkeli ry:n ETSIVÄ -projektin tarve nousee havainnosta, että erityisesti pienillä maaseutupaikkakunnilla ei monesti ole enää tarjolla julkisia palveluja tai järjestölähtöistä toimintaa. Mikäli toimintaa on, se on usein huonosti koordinoitua ja päällekkäistäkin. Maaseutukuntien väestö ikääntyy ja pitkäaikaistyöttömyys pitkittyy työpaikkojen puutteen tai niihin ohjautumisen tuen puuttuessa. Näillä alueilla tarvitaan paikkoja/tiloja, joissa ihmiset voivat kohdata toisiaan ja saada tukea työelämään ja koulutukseen liittyvien mahdollisuuksien jäsentämisessä ja palveluohjausta. Monesti tarvitaan myös sosiaalista osallistumista vahvistavaa toimintaa, johon voivat osallistua nekin, joille koulutus- ja/tai työelämään pääseminen eivät ole syystä tai toisesta mahdollisia.

Syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten lisäksi hankkeen avulla etsitään haja-asutus-alueiden ”piilossa olevia” toimintoja ja toimijoita, kuten järjestöjä ja seurakuntia, joiden piiriin kohderyhmän ihmisiä voidaan ohjata. Hankealueilla on joukko huono-osaisimpia ihmisiä, jotka jäävät yhä useammin kotiin eivätkä löydä tietään palveluihin. Ensimmäinen askel on houkutella heidät pois kotoa ihmisten yhteyteen, esimerkiksi pois pelkästä passiivisesta ruoka-avun hakemisesta sosiaalisesti osallistavampaan toimintaan. Hanke on tarpeellinen sekä työelämään ja koulutukseen ihmisiä auttavan toiminnan, että myös sosiaalista osallistumista ja yhteisöllisyyttä tarjoavien toimintojensa vuoksi.

Tavoitteet

ETSIVÄ -hankkeessa kehitetään ruoka-aputoiminnan yhteyteen osallistavia toimintamalleja, monitoimijaisia verkostoja ja yhteisöllisiä tiloja, joilla lisätään ihmisen osallisuutta omassa elämässään, paikallisessa yhteisössä ja yhteiskunnassa. Hankealueet ovat Mikkeli ja Savonlinna sekä maaseutukunnat Hirvensalmi, Anttola, Ristiina, Kerimäki ja Punkaharju.

Hankkeen tavoitteena on
1. Perustaa ruoka-aputyön pisteiden yhteyteen alueelliset, yhteisölliset tilat

2. Kehittää yhteisötiloihin vaikeissa elämäntilanteissa ja työmarkkinatilanteissa olevia ihmisiä tunnistava ja ohjaava ETSIVÄ –toimintamalli.

3: Kehittää monialaiset ja moniammatilliset ETSIVÄ –verkostot / verkostomainen rakenne toiminnan juurtumiseksi Etelä-Savoon.

HANKKEEN TULOKSET

Hankkeen tuloksena syntyneet yhteisölliset tilat, ihmisiä osallistavat, järjestölähtöiset toimintamallit ja alueellinen, verkostomainen toimintatapa on otettu käyttöön Etelä-Savon alueella ja tuloksia hyödynnetään valtakunnallisen ViaDian ja Sininauhaliiton jäsenjärjestöissä.

Hankkeen tuloksena ruoka-aputoimintaa sekä ruokajaon asiakaskuntaa tarpeineen on tehty tunnetuksi yhteistyö- sekä viranomaistahoille. Ruoka-apupisteiden ja asiakaskunnan näkyväksi tekeminen on ollut hankkeessa keskeisessä roolissa, sillä kokemuksen mukaan vaikeissa elämäntilanteissa ja työmarkkinatilanteissa olevien ihmisten tavoittaminen mahdollistuu ruoka-aputyön kautta. Monialaisen- ja moniammatillisen verkostorakenteen kehittämisen myötä ruoka-avun yhteyteen on saatu järjestettyä esimerkiksi jalkautuvaa sosiaali- ja päihdetyötä, vertaisryhmiä, monenlaista yhteistyötä kuntien, järjestöjen ja seurakuntien kesken sekä palveluohjausta. Hankkeen tulos tuki tavoitteena ollutta moniammatillisen ETSIVÄ -verkoston kehittämistä ja toiminnan juurruttamista Etelä-Savon alueelle.