ViaDia Pohjois-Savo ry

Päättyneet hankkeet

KUMMIN KANSSA TYÖKOKEILUUN-HANKE

Aikataulu 1.10.2017-31.9.2018

Kummin kanssa työkokeiluun -hankkeessa ViaDia Pohjois-Savo ry:n päätavoitteena on kehittää maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden työkokeiluja henkilökohtaisen ”Työkummi”-toiminnan avulla. Hankkeessa kehitetään uudenlainen toimintatapa työnhakijan henkilökohtaiseen tukemiseen työelämään siirtymisen alkutaipaleelle.

Hankkeen osatavoitteina on osallisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistyön edistäminen maahanmuuttajataustaisten työnhakijoiden ja työssäkäyvien sekä kantaväestön kesken tukemalla maahanmuttajataustaisia työnhakijoita urasuunnittelussa, suomalaiseen työelämään tutustumisessa ja työelämätaitojen kehittämisessä henkilökohtaisen urasuunnittelijan ja työkokeiluissa tukena olevan työkummitoiminnan avulla.

‘With the Tutor to Work Experience’ projects main purpose is to develop work experiments of immigrant job seekers through the personal ”Work Tutor” activity. The project will develop a new approach to the personal support of the jobseeker to the start of the transition to working life.

Part of the project is to promote inclusion, community and co-operation between immigrant jobseekers and the main population. This is done by supporting immigrant job seekers in career planning, to get to understand Finnish work-life/culture and to encourage development of work-life skills through a personal career planner and with a work tutor who supports in work experience.

TYÖKUMMIN HUONEENTAULU

Sosiaaliturvan-tarkistuslista-2018 työkummeille

Työkummin toimintamalli – diaesitys 29.10.2018

Loppuraportin tiivistelmä tiedottaminen 29.10.2018

 – – –
AVAIMET TYÖELÄMÄÄN-HANKE

Aikataulu 1.1.2016-31.12.2018

Hankkeessa toimitaan Pohjois-Savon alueella (Kuopio, Karttula, Siilinjärvi, Varkaus, Suonenjoki). Hankkeen pääkohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät työttömät työnhakijat.

Etsivä työ

Avaimet työelämään-hankkeen asiakkaat tulevat mukaan toimintaan Etsivä työn kautta. Hankkeen kohderyhmässä ovat vankilasta vapautuvia, yhdyskuntaseuraamusta suorittavia, rikostaustan tai muun syyn takia vaikeasti työllistyviä sekä erilaisista työllisyystoimista keskeyttäneitä henkilöitä. Tästä kohderyhmästä osa tarvitsee erityistä tukea työllistymiseen.

Moniammatillisten yhteistyöverkostojen kautta hankkeella tavoitetaan henkilöitä, jotka ovat voimakkaasti syrjäytyneet tai ovat syyllistyneet uusintarikollisuuteen rangaistusajan jälkeen ja ovat vankilakierteessä. Kohderyhmän asiakkaat tarvitsevat moniammatillista tukea siirtyessään vankilasta vapauteen sekä ohjausta monien eri peruspalveluiden piiriin. Uudessa hankkeessa tavoitteena on yhä vahvemmin rakentaa työllisyyden polkuja ja palveluohjausta, johon kuuluu yhä aiempaa vahvempi ohjaaminen opintopolulle.

Kohderyhmään kuuluvat asiakkaat opettelevat työelämän perustaitoja kuten työaikojen ja säännöllisen päivärytmin noudattamista, vastuunkantamista työpaikalla ja työyhteisön jäsenenä toimimista osallistumalla ViaDia Pohjois-Savo ry:n tarjoamaan työtoimintaan. Tämä on myös tärkeä väylä asiakkaille kokea yhteisöllisyyttä ja parantaa sosiaalista tukiverkostoa.

TYÖNKUVA
Hankkeen työtoiminnassa henkilö pääsee kokeilemaan erilaisia työtehtäviä, mm. kuljetustehtävät, ruoka-aputyö, pajatoiminta (pyöränkorjaus, ompelimo) kiinteistönhuolto- ja siivoustyöt, kirpputoritoiminta (myynti, tavaroiden esille laitto, lajittelu, ym). kahvilatyö

Kokonaisvaltaisen tuen malli

Kokonaisvaltainen tuki Viadialla koostuu seuraavista rakenteista:

  • konkreettinen ruoka-apu (ruokakassi, aamiainen, päivällinen, kahvi)
  • liikuntamahdollisuus (sali, uinti)
  • omaohjaajan tuki (kokemusasiantuntijuus)
  • lyhytkurssit (mm. hygieniapassi, tulityökortti, työturvallisuuskortti, ensiapukoulutus)
  • päihderyhmät (vertaistuki) Päihderyhmä toteutetaan ViaDian 12 askeleen päihdeohjelmalla
  • tuettu asuminen (asumisenohjaus, välivuokrausmalli)
  • työtoiminta ViaDialla (työelämän pelisäännöt, yhteisöllisyys, sosiaalisuus)
  • moniammatillinen tuki (fyysisen ja psyykkisen kunnon kartoitus, terveysasiantuntijuus, räätälöidyt työllistymisen suunnitelmat, verkostot)
– – –
VARIKKO-HANKE (ESR)
elyeu

ViaDia Pohjois-Savo ry käynnistää Varikko Pohjois-Savo, kuntouttava päivä- ja työtoimintamalli -projektin (ESR) vuosille 2015-2017. Varikko Pohjois-Karjala ja Varikko Etelä-Savo käynnistyvät samanaikaisesti.

Yhteistyössä kuntien sosiaalihuollon ja terveys- ja kuntoutuspalvelujen, työ- ja elinkeinohallinnon sekä rikosseuraamuslaitoksen kanssa kehitetään uusia, syrjäytyneitä saavuttavia, omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja ja asiakkaiden tarpeista lähteviä matalan kynnyksen palveluja. Pohjois-Savosta hankkeessa ovat mukana Kuopio, Karttula, Siilinjärvi, Suonenjoki ja Varkaus.

Varikoilla halutaan tukea erityisesti väestöryhmiä, joiden sosiaalinen osallisuus on uhatuin ja jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantamista ja sosiaalisen osallisuuden tukemista, ennen kuin työllistyminen avoimille työmarkkinoille on mahdollista. Näitä ryhmiä ovat mm. pitkäaikaistyöttömät- ja asunnottomat, rikoskierteissä olevat, maahanmuuttajat, romanit sekä perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat henkilöt.

Hankkeen tuloksena syntyvää Varikko – matalan kynnyksen päivä- ja työtoimintamallia sekä sosiaalista isännöintiä on tarkoitus jatkossa tuottaa palveluna, jota kunnat voivat ostaa ViaDia –yhdistyksiltä. Varikko-mallia voi soveltaa myös valtakunnallisesti.

– – –
Vakaa-hanke (ESR)

Tavoite
Haasteellisissa elämäntilanteissa olevien aikuisten koulutuspolkujen kehittäminen.

Kohderyhmä(t)
Esimerkiksi rikos- ja paihdetaustaiset ja pitkaaikaistyottomat, joilla ei ole ammatillista koulusta tai opiskelu keskeytynyt • Savon ammatti- ja aikuisopisto.

Tulokset
Asiakkaiden koulutus- ja työllistymismahdollisuudet ovat parantuneet. Hankkeesta saadut hyvät kokemukset ja toimintamallit ovat siirtyneet yhteistyöverkostojen käyttöön.

– – –
Vapis -hanke (Keski- ja Itä-Suomen alue) RAY

Tavoite
Kokemuspohjaisen vertaistuen ja viranomaisyhteistyön toimintamallien kehittäminen, vapautuvien vankien asumisen, koulutuksen ja työllisyyden parantaminen, uusintarikollisuuden ja päihdeongelmien ehkäiseminen.

Kohderyhmä(t)
Vapautuvat vangit ja heidän perheensä rangaistuksen aikana ja sen jälkeen.

Tulokset
Viranomaisten ja ViaDia Pohjois-Savon yhteistyömalli vapautuvien vankien tukemisessa on kehittynyt. Onnistuneet toimintamallit juurrutetaan hankkeen kohdepaikkakunnille osaksi paikallista lähimmäis- ja diakoniatyötä.

Lisäksi on kehitetty viranomaisille suunnatut työkalut ja toimintamallit rikostaustaisten asiakkaiden ohjaamiseen ja tukemiseen sekä rikostaustaisten- ja päihdeongelmaisten kuntouttavat päiväkeskukset.

– – –
Arki avautuu -hanke (ESR)

Aikataulu 1.1.2014 – 28.2.2015

Tavoite
Kuntouttavan päivä- ja työtoiminnan ja sosiaalisen isännöinnin toimintamallien kehittäminen Varkauden kaupungin, Kuopion seudun työvoiman palvelukeskuksen ja Varkauden kaupungin sosiaalitoimen kanssa.
ViaDia Pohjois-Savon Kuopion toimipisteen toimintamallien laajentaminen ViaDia Varkauteen.

Kohderyhmä(t)
Vaikeasti työllistyvät ja asumisen ja elämänhallinnan tukemista tarvitsevat asiakkaat.

Tulokset
Viadia Pohjois-Savo ry:n toteuttama matalankynnyksen päivä- ja työtoiminta sekä sosiaalinen isännöinti ovat ammattimaistuneet tuotteeksi, jota Varkauden kaupunki voi jatkossa rahoittaa.

– – –
Osallistavan sosiaaliturvan pilotointi ViaDia Pohjois-Savossa –hanke (STM)

Aikataulu 18.8.2014 – 31.1.2015

Tavoite
Osallistavan sosiaaliturvan mukaisten toimintamallien kuvaaminen ViaDia Pohjois-Savo ry:ssä.

Kohderyhmä(t)
ViaDia Pohjois-Savon toimipisteiden työntekijät, lähimmät yhteistyökumppanit ja arviointijaksolla olevat asiakkaat.

Tulokset
ViaDia Pohjois-Savo ry:n jo olemassa olevien osallistavan sosiaaliturvan mukaisten toimintamallien ja kehittämissuuntien kuvaus Sosiaali- ja terveysministeriön osallistavan sosiaaliturvan työryhmälle.

– – –
Työpäivä-hanke (ESR)

Tavoite
Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen vaikeasti työllistyville asiakkaille.

Kohderyhmä(t)
Esim. päihde- tai rikostaustaiset, huonosti koulutetut tai kuntouttavan työtoiminnan keskeyttäneet, kulttuuritaustansa vuoksi vaikeasti työllistyvät asiakkaat.

Tulokset
Henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen, koulutuksen ja päivä- ja työtoiminnan seurauksena kohderyhmän elämänhallinta ja työelämävalmiudet ovat parantuneet.
Hankkeesta saadut hyvät kokemukset ja toimintamallit ovat siirtyneet kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyökumppaneiden käyttöön.