ViaDia paikallisyhdistyksen mallisäännöt


ViaDia Malli ry:n säännöt (ViaDia paikallisyhdistys)


Yhdistyksen nimi on ViaDia Malli ry. Yhdistyksen kotipaikka on Mallin kaupunki ja toiminta-alueena on Malli-Suomen alue. Yhdistyksen taustayhteisönä on Mallin Vapaaseurakunta. Yhdistys on valtakunnallisen ViaDia ry:n jäsen.

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Vapaakirkon tunnustuksen ja yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti tehdä diakoniatyötä aineellisen, henkisen ja hengellisen hädän lieventämiseksi Malli-Suomen alueella. Lisäksi sen toiminnan tarkoituksena on päihteettömän elämäntavan ja elämänhallinnan edistäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää avuntarvitsijoille koulutus- ja luentotilaisuuksia, neuvontaa, leirejä, kursseja, juhlia tai muuta vastaavaa tukitoimintaa.

Lisäksi voidaan julkaista ja levittää kristillistä kirjallisuutta, ylläpitää avuntarvitsijoille voittoa tavoittelemattomia toiminta- ja asumispalvelukeskuksia tai auttaa avuntarvitsijoita diakonia-, sosiaali- ja terveydenhoitopalveluin, kuten tarjoamalla huume- ja päihdehoitoa, terveystietoa, terapiaa, taloudellista neuvontaa, vertaistukiryhmiä, ruokajakelutoimintaa sekä voittoa tuottamatonta työpajatoimintaa, jolla kuntoutetaan työelämästä syrjäytyneitä takaisin työelämään. Näitä avustustyömuotoja voidaan tuottaa itsenäisesti tai yhdessä toiminnan arvopohjaan soveltuvien yhteistyökumppaneiden kanssa. Avustustoiminnan mahdollistamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia, testamentteja, omistaa omaisuutta sekä pitää kirpputoria, kahvilaa tai harjoittaa muuta yhdistyslain 5§ tarkoittamaa pienimuotoista varainhankintaa.

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä yksityinen henkilö ja kristillinen rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen syyskokous määrää jäsentensä jäsenmaksun suuruuden.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, jos jäsen toiminnallaan huomattavasti vahingoittaa yhdistystä tai jättää jäsenmaksunsa maksamatta yli vuoden ajaksi.

Erotettu yhdistyksen jäsen voi saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi, lukuun ottamatta erottamisia joissa kyse jäsenmaksun laiminlyönnistä, ilmoittamalla vaatimuksesta hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Yhdistyksen kokoukset

 • Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
 • Vahvistetaan yhdistyksen strategia.
 • Esitellään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto.
 • Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kaudelta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat.

Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 • Valitaan kaksi hallituksen varajäsentä vuodeksi kerrallaan
 • Päätetään jäsenmaksun suuruudesta
 • Vahvistetaan kevätkokouksen hyväksymän strategian mukainen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 • Käsitellään muut kokouskutsussa esitetyt asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- ja syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää esityksestä kokouskutsuun.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Yhdistyksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokous valitsee joka kerta erikseen kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
Pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri sekä sitä varten valitut pöytäkirjan tarkastajat.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetulla kirjeellä tai sähköpostilla tai ilmoittamalla siitä paikkakunnan yleisesti ilmestyvässä lehdessä.

Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluvat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä. Hallituksessa on erovuorossa vuosittain puolet hallituksen varsinaisista jäsenistä. Ensimmäisellä kerralla erovuoron ratkaisee arpa. Hallitukseen valitaan kaksi varajäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Hallituksen kokouksen pöytäkirjat tarkistetaan ja hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Toiminnanjohtajan valitsee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai toiminnanjohtaja yksin tai kaksi hallituksen oikeuttamaa henkilöä yhdessä.

10§

Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit, vuosikertomus ja muut asiakirjat on jätettävä tilin- tai toiminnantarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on suoritettava tehtävänsä ja annettava tilin- tai toiminnantarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

11§

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa siten, että päätöstä kannattaa vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

12§

Jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan, sen varat luovutetaan Mallin Vapaaseurakunnalle käytettäviksi, mikäli mahdollista, näiden sääntöjen toisessa pykälässä mainittuihin tarkoituksiin.

13§

Muuten yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.