ViaDia ry:n säännöt


VIADIA RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Merkitty rekisteriin 20.01.1936


1 § Yhdistyksen nimi on ViaDia ry. Sen kotipaikka on Tampere ja toiminta-alueena koko Suomi.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Vapaakirkon tunnustuksen ja yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti tehdä työtä aineellisen, henkisen ja hengellisen hädän lieventämiseksi Suomessa ja ulkomailla. Lisäksi sen toiminnan tarkoituksena on päihteettömän elämäntavan ja elämänhallinnan edistäminen.

3 § Yhdistys järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi koulutusta, ylläpitää voittoa tavoittelematta päihteettömyyteen ja elämänhallintaan kasvattavia erilaisia toimintamuotoja, päiväkoteja, toimintakeskuksia, sosiaalista huoltotyötä, neuvonta-asemia ja hoitokoteja.

4 § Yhdistys vastaanottaa toimintansa tukemiseksi testamentteja, lahjoituksia ja julkisia avustuksia. Yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia ja myyjäisiä, harjoittaa pienimuotoista tarvikekauppaa ja julkaisutoimintaa. Yhdistyksellä on oikeus omistaa kiinteistöjä.

5 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä Suomen Vapaakirkko, siihen kuuluva seurakunta tai niitä lähellä oleva rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaiseksi jäseneksi.

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet toimittavat vuosittain diakoniatyötä koskevan toimintakertomuksen yhdistyksen hallitukselle.

Yhdistyksellä voi olla kannatusjäseninä yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä, yrityksiä ja säätiöitä. Kannatusjäseneksi liitytään maksamalla yhdistyksen vuosittainen kannatusjäsenmaksu. Yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudesta varsinaisille jäsenille ja kannatusjäsenille päättää syyskokous, kummallekin jäsenryhmälle erikseen. Kannatusjäsenillä ei ole yhdistyksen kokouksissa äänivaltaa.

6 § Yhdistyksen jäsen on oikeutettu eroamaan yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä jos se on toiminnallaan vahingoittanut yhdistystä tai jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta yli vuoden ajaksi.

Erotettu yhdistyksen jäsen voi saattaa erottamispäätöksen yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi, lukuun ottamatta erottamisia joissa kyse jäsenmaksun laiminlyönnistä, ilmoittamalla vaatimuksesta hallitukselle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta ennen.

7 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään kesä-heinäkuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Vahvistetaan yhdistyksen strategia
  2. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto
  3. Vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä kaudelta
  4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toiminnanjohtajalle sekä niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastajien lausunto antaa aiheen
  5. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen varsinaisten jäsenten esittämät asiat

Yhdistyksen syyskokous pidetään marras-joulukuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

  1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet joka kolmas vuosi
  2. Päätetään jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta
  3. Vahvistetaan vuosikokouksen hyväksymä strategian mukainen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle
  4. Valitaan tilintarkastusyhteisö
  5. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen varsinaisten jäsenten esittämät asiat

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii.

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta Suomen Viikkolehdessä julkaistavalla tai kaikille yhdistyksen jäsenille sähköpostitetulla kokouskutsulla. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhdistyksen kokous valitsee joka kerta erikseen kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja sitä varten valitut pöytäkirjantarkastajat.

8 § Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja 6 varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä 1 vuodeksi valittuna.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja puolen hallituksen jäsenistä ollessa paikalla.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkistetaan ja hyväksytään aina seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallitus voi asettaa työryhmiä valmistelemaan asioita. Hallitus voi asettaa yhdistyksen alaisten laitosten johtoon johtokuntia, joiden kokoonpanosta päättää yhdistyksen hallitus.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin tai kaksi hallituksen oikeuttamaa henkilöä yhdessä.

10 § Yhdistyksen tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit, vuosikertomus ja muut asiakirjat on jätettävä tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien on suoritettava tehtävänsä ja annettava tilintarkastuskertomus huhtikuun loppuun mennessä.

11 § Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kahden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa siten että päätöstä kannattaa vähintään kolme neljännestä kaikista äänestyksessä annetuista äänistä.

12 § Jos yhdistys lakkautetaan, sen varat luovutetaan Suomen Vapaakirkolle käytettäväksi näiden sääntöjen toisessa pykälässä mainittuihin tarkoituksiin.

13 § Muuten yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


Lataa säännöt PDF-muodossa >>